ધિરાણ મેળવવા માટે ફોર્મ
ધિરાણ મેળવવા માટે અરજી ફોર્મ નો નમૂનો 

મંડળી પ્રવેશ અરજી 


*****અરજી સાથે જોડવાના આધારો ********

૧ પગાર સ્લીપ સાથે અચુક જોડવી.
૨. અરજદાર અને જામીનના ફોટા સાથે રાખવા.
૩. અરજદાર અને જામીનના કે.વાય.સી. ના આધાર સાથે જોડવા.
૪. પગાર જે બચત ખાતામાં જમા થતો હોય તેના પાંચ સહી કરેલા ચેક સામેલ રાખવા.  
૫. જામીન ના એક એક ચેક સામેલ રાખવા.  
૬. પગારમાંથી બારોબાર હપ્તો કાપવા અંગે શાળાના આચાર્ય /મંડળના પ્રમુખ / મંત્રીની બાંહધરી  
ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો